top of page
PRIVACY BELEID

Audiobalance respecteert de privacy van de gebruikers van de website en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Bij het bezoeken van onze website worden verschillende gegevens verzameld om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

 

Welke gegevens worden door Audiobalance.be verwerkt?

 

Dit zijn de gegevens die u zelf invult op het invulscherm waar u zich kunt aanmelden. Dit omvat volgende gegevens: uw naam, adres, email, …

 

Waarvoor dienen deze gegevens?

 

 • Zodat wij u een nog betere dienstverlening kunnen bieden;

 • Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van onze producten;

 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid op onze site;

 • Het verwerken van uw aanvraag;

 • De gegevens worden enkel gebruikt voor interne verwerking.

 

Hoe worden deze gegevens beveiligd,

 

Alle gegevens worden bewaard op de systemen van Audiobalance volgens een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Onze servers zijn beveiligd met de meest recente veiligheids updates.

 

Wat zijn uw rechten m.b.t uw gegevens?

 

U kunt ten alle tijde, via mail, aan Audiobalance (audiobalance@telenet.be) vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Tevens kunt u ook vragen om wijzigingen, verbeteringen of aanvullingen aan te brengen. Of indien u wenst uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Deze worden dan zo spoedig mogelijk door Audiobalance verwijdert.

 

De website van Audiobalancehifi.com maakt gebruik van advertenties of links naar websites van derden. Op het privacy beleid van deze derden of hun beleid heeft Audiobalance geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer:

Audiobalance

Platanenhoek 2

8370 Blankenberge ( Belgie)

 

Telefoonnummer: 0468 12 50 75

Emailadres: audiobalance@telenet.be

 

BTW nummer: 0840.803.720

 

Algemeen:

 

 • Bij het plaatsen van een bestelling bij Audio-balance aanvaardt de klant de algemene voorwaarden;

 • Een geplaatste bestelling bindt de afnemer. Deze is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de bestelling;

 • De door de afnemer verstrekte gegevens, met betrekking tot de bestelling, voor wat betreft vorm en inhoud worden geacht correct te zijn;

 • De algemene voorwaarden van Audiobalance zijn van kracht vanaf met ingang van 4 februari 2012.

Toepasselijkheid:

 

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties, overeenkomsten, producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Audiobalance.be  en de klant;

 • Audiobalance.be kan extra voorwaarden toepassen, afhankelijk van de aangeboden producten, deze worden vooraf kenbaar gemaakt en maken deel uit van deze algemene voorwaarden;

 • Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Audiobalancehifi.com, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Audiobalancehifi.com boven die van de afnemer;

 

Prijsstelling:

 

 • Alle prijzen die vermeld staan op onze site (www.audio-balancehifi.com) zijn inclusief BTW en exclusief de wettelijke verwijderingsbijdragen op artikelen waarbij dit van toepassing is;

 • Indien voor de aflevering één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan is Audiobalance.be gerechtigd de desbetreffende extra kosten in rekening te brengen;

 • Audiobalance.be behoudt zich het recht voor om een order te weigeren of in overleg met de klant aan te passen.

 

Aansprakelijkheid:

 

 • Alle leveringen naar de klant worden door ons aangeboden aan via een transportbedrijf gespecialiseerd in de distributie van goederen door heel Belgie,Nederland en de EU landen.

 • De levering wordt aangeboden op het door de klant aangegeven adres, hierbij is Audiobalance niet verantwoordelijk voor vermissing van het pakket, wanneer de bestelling is uitgereikt op een adres waar meerdere personen het pakket kunnen aannemen. Bijvoorbeeld: Bedrijven, wooncomplexen, ziekenhuizen, instellingen en dergelijke of indien de klant een foutief adres heeft opgegeven;

 • Indien een bestelling, na bezorging aan het transportbedrijf aangemeld is en met vertraging wordt bezorgt, dan is Audiobalance hiervoor niet verantwoordelijk;

 • Wanneer het transportbedrijf vermeld dat een bestelling is afgeleverd dan is Audiobalance niet meer verantwoordelijk;

 • Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel: tot de bestelling de eerste keer is aangeboden op het door de klant aangegeven adres;

 • Audiobalance is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet – of inkomstenderving en indirecte schade of enig ander;

 • Onze aansprakelijkheid  is beperkt tot de aankoopwaarde van het product, iedere andere aansprakelijkheid wordt hierbij uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan.

 

Product aansprakelijkheid:

 • Audiobalance vervangt, repareert ( indien de herstelkosten de waarde van het product niet overschrijd) of vergoed het product, indien een door ons geleverd product constructieve of materiaalfouten bevat;

 • In gevallen waarbij wij niet kunnen vaststellen of het defect veroorzaakt is door de gebruiker wordt het product opgestuurd naar de fabrikant of importeur van het desbetreffende product en wachten wij hun schriftelijke bevestiging van de oorzaak af en brengen wij de klant hiervan op de hoogte;

 • Audiobalance kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan goederen of personen door gebruik van een door ons geleverd of verhuurd product of toestel. In deze gevallen is wettelijk vastgesteld dat de fabricant of importeur hiervoor aansprakelijk is.

Teksten en afbeeldingen:

 • Afbeeldingen kunnen afwijken;

 • De teksten in de website/schop zijn met zorg weergegeven, indien er onjuistheden voorkomen is Audiobalance niet gebonden aan bestellingen die geplaatst zijn op basis van deze onjuistheden of hiervoor verantwoordelijk.

Eigendomsvoorbehoud:

 

 • De ondernemer, Audiobalance.be, blijft de eigenaar van het verkochte ,verhuurde of uitgeleende product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd is, met inbegrip van huidige of toekomstige verplichtingen.

 

Koop op proef:

 

 • Bij koop op proef is het product voor risico van de klant vanaf het moment van de levering, de klant dient hierbij de producten te behandelen zoals het een goede huisvader beaamt.

 

Overmacht:

 

 • Onder overmacht o.a. verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van Audiobalance aan hun verplichtingen, brand, waterschade, natuurrampen, stakingen, transportmoeilijkheden, werkonderbrekingen en import – of handelsverboden.

 

Schadevergoeding:

 

 • De door de klant geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten van Audiobalance.be wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de koop;

 • Schade en gevolg schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking;

Afkoelingsperiode:

 

 • Vanaf de dag na ontvangst van het product, heeft de klant een afkoelingsperiode van 14 werkdagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te ruilen of te retourneren. Dit geldt niet bij aangekochte produkten die speciaal op bestelling zijn gemaakt zoals: op lengte geknipte of gemaakte kabels, batterijen, software, producten die op speciale of maat gevraagde kleuren zijn afgewerkt, vallen buiten het recht om retour genomen te worden;

 • De klant dient dit binnen de 7 werkdagen na ontvangst, schriftelijk ( aangetekende verzending) of via mail te melden aan Audiobalance.be (audiobalance@telenet.be) en het product, in de originele en complete verpakking, onbeschadigd en compleet terug te sturen met de bijgeleverde accessoires. De kosten en het risico van de retourzending zijn ten laste van de klant;

 • Aankopen, die speciaal op bestelling zijn gemaakt, zoals: op lengte geknipte of gemaakte kabels, batterijen, software, producten die op speciale of maat gevraagde kleuren zijn afgewerkt, vallen buiten het recht om retour genomen te worden;

 • Het aankoopbedrag wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van het product en controle op beschadigingen, door Audiobalance, via de bank aan de klant terugbetaald.

Algemene huur en betalingsvoorwaarden voor het huren van een toestel bij audiobalancehifi.com.

                        ( audiobalancehifi is een afdeling van audiobalance)

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verhuur, levering van het te huren toestel of verrichting van diensten m.b.t het huren van een toestel.

Iedere klant wordt verondersteld volledig kennis genomen te hebben van de hieronder genoemde voorwaarden en de bepalingen ervan te hebben aanvaard.

Wij verwerpen uitdrukkelijk de algemene voorwaarden die voorkomen op de van de klant uitgaande brief en of ander document, daar alleen onze voorwaarden geldig zijn. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst teweeg.

De overeenkomst komt slechts tot stand door de ondertekening van de bestelbon door de klant of zijn gevolmachtigde, desgevallend na betaling door de klant van een overeenkomst voorschot / waarborg aan audiobalancehifi.com

Audiobalancehifi.com heeft het recht de overeenkomst met de klant als ontbonden te beschouwen zonder aan de klant enige schadevergoeding verschuldigd te zijn in de volgende gevallen:
 - Faillissement, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de klant;
-  Niet of niet tijdige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen;

-  Onjuiste informatie omtrent de identiteit en of woonplaats van de klant en of zijn gevolmachtigde

Huren van het toestel:

De verhuring van het materiaal komt slechts tot stand door ondertekening van een wederzijdse huur bon door de klant of zijn gevolmachtigde en  audiobalancehifi.com. De klant dient zich aan te melden met een geldig legitimitatiebewijs om de toestellen te kunnen huren. Desgevallend na betaling door de klant van een overeengekomen waarborg, de huurprijs en de huurperiode. De verhuur van het toestel(len) wordt toegestaan voor een termijn zoals door de huurder en audiobalancehifi.com werd overeengekomen.

Het te huren toestel(len) wordt opgehaald, bij start van de huurperiode en na de huurperiode terug gebracht bij audiobalancehifi.com gelegen in de Platanenhoek 2 te 8370 Blankenberge en dit binnen de afgesproken termijnen die vermeld staan op de huurovereenkomst. De te huren toestellen worden niet verstuurd of teruggezonden via transportbedrijven, dit leidt tot interne schade door de reinigingsvloeistoffen die zich in het toestel bevinden. Indien de huurder dit toch toepast, dan wordt de schade, reiniging, herstelkosten gefactureerd aan de huurder.

Betaling:

De door de klant verschuldigd huur bedrag(en) en waarborg(en)zijn betaalbaar op de zetel van audiobalancehifi.com  of via overschrijving op onze rekening.
Audiobalancehifi.com kan één of meerdere voorschotten vragen. Het huurbedrag en waarborg dient betaald te worden bij afhaling van het te huren toestel.

Gebruik:

De Huurder of zijn gevolmachtigde erkent de goederen in onberispelijke en gebruiksklare staat in ontvangst te hebben genomen en verklaart volledig op de hoogte te zijn van de manier waarop de gehuurde materialen moeten worden gebruikt en onderhouden. Eventuele klachten betreffende de staat van de gehuurde materialen dienen derhalve te worden geformuleerd bij de in ontvangst name. De Huurder verbindt er zich toe het gehuurde materiaal als een goede huisvader te behandelen, volgens de gebruiksvoorschriften vakkundig en deskundig te gebruiken. De Huurder verplicht zich ertoe geen
wijzigingen van welke aard ook aan het materiaal aan te brengen en het materiaal enkel te gebruiken voor het doel waarvoor het gehuurd werd. Indien defecten zijn veroorzaakt door een nalatigheid van de Huurder of te wijten aan een ongeval, worden de herstellingskosten in rekening gebracht bovenop de huurprijs.

Waarborg:

De huurder of zijn volmachtige dient een waarborg te betalen bij het ophalen van het te huren toestel. Deze waarborg zal na de beindiging van de huurperiode terug betaald worden aan de klant, na controle van het teruggebracht toestel op schade en de goede werking.

Audiobalancehifi.com heeft het recht op elk ogenblik controle uit te oefenen op de gehuurde materialen. Een technisch defect, een tekort aan reinigingsmiddelen, het uitvallen van een stroombron, een natuurramp dat aanzien wordt als een geval van heirkracht kan niet aan de verhuurder aangewreven worden.

 

 

Audiobalancehifi.com kan de huurovereenkomst te allen tijde onmiddellijk verbreken, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, zonder enig recht op schadevergoeding voor de huurder en dit voor volgende gevallen:

 • Verwaarlozing in het gebruik en het onderhoud van het gehuurde toestel

 • Overbelasting van het toestel

 • Onvoldoende bescherming van het toestel

Bij annulatie:

Een tijdige annulatie van de overeengekomen huur dient te gebeuren door middel van een schrijven via mail of telefonisch ( op het nummer: 0468 12 50 75) 48 uren voor de te starten huurperiode. In geval van een tijdige annulatie is de huurder aan de verhuurder geen schadevergoeding verschuldigd.

Niet respecteren van de overeengekomen huurperiode:


Wanneer de goederen niet worden teruggegeven, strikt binnen de overeengekomen termijn, ongeacht om welke reden dan ook, heeft audiobalancehifi.com de keuze om bijkomend te factureren voor de overschreden periode en het recht de goederen terug te halen, dan wel zullen deze goederen beschouwd worden als te zijn verkocht en tegen de nieuwprijs worden gefactureerd.
Indien de huurder de huurperiode wenst te verlengen, dient hij dit schriftelijk via mail aan te vragen. De huurder kan in geen geval aanspraak maken op een stilzwijgende verlening van de huur.
Audiobalancehifi.com zal ook de kosten aanrekenen die voortvloeien, direct en indirect uit het niet tijdig teruggeven van de gehuurde materialen die audiobalancehifi.com lijdt, door het mogelijk niet voorhanden hebben van het toestel door het te laat terugbrengen of vrijgeven. De huur vangt aan bij het vertrek van de gehuurde goederen uit de lokalen van audiobalancehifi.com. Onverminderd de gefactureerde handelswaarde zal een gebruiksderving worden aangerekend voor de volledige duurtijd van het in bezit zijn van de gehuurde toestel door de huurder tot aankoop van het vangend materiaal.
De terugname van de gehuurde toestellen door audiobalancehifi.com betekent niet onmiddelijke aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. Audiobalancehifi.com beschikt over een termijn van 5 werkdagen na terugname van de gehuurde materialen om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minwaarde, bekend te maken. Audiobalancehifi.com zal hiervoor de huurder uitnodigen om de schade tegensprekelijk vast te stellen. Bij gebrek aan reactie van de huurder heeft audiobalancehifi.com het recht de herstellingen uit te voeren, of stukken te vervangen op kosten van de huurder. De Huurprijs blijft verschuldigd totdat de gehuurde goederen hersteld of vervangen werden. Eventuele klachten betreffende de staat van de gehuurde materialen dienen derhalve te worden geformuleerd bij de in ontvangst name. De Huurder verbindt er zich toe het gehuurde materiaal als een goede huisvader te behandelen, volgens de gebruiksvoorschriften vakkundig en deskundig te gebruiken. De Huurder verplicht zich ertoe geen wijzigingen van welke aard ook aan het materiaal aan te brengen en het materiaal enkel te gebruiken voor het doel waarvoor het gehuurd werd. Indien defecten zijn veroorzaakt door een nalatigheid van de Huurder of te wijten aan een ongeval, worden de herstellingskosten in rekening gebracht bovenop de huurprijs.

Audiobalancehifi.com kan de huurovereenkomst te allen tijde onmiddellijk verbreken, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, zonder enig recht op schadevergoeding voor de huurder en dit voor volgende gevallen:

 • Verwaarlozing in het gebruik en het onderhoud van het gehuurde toestel

 • Overbelasting van het toestel

 • Onvoldoende bescherming van het toestel

Audiobalancehifi.com is niet verantwoordelijk wanneer de klant niet de correcte reinigingsvloeistoffen gebruikt om de vinylplaten ( LP’s) te reinigen. Tevens is audiobalancehifi.com ook niet verantwoordelijk (LP’s) voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade toegebracht aan de vinylplaten bij het reinigen, indien dit zou gebeuren.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zijn de leveringstermijnen, voor het te huren toestel, steeds bij benadering te interpreteren. Geenszins kan de verhuurder aansprakelijk worden bij overschrijding van de leveringstermijn door overmacht. Audiobalancehifi.com verbindt er zich toe al het redelijke te doen ter naleving van de leveringstermijn voor het te huren toestel.

De te huren toestellen blijven eigendom van audiobalancehifi.be.

Alle geschillen betreffende het bestaan , de uitvoering en of de interpretatie van de overeenkomst en facturen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brugge.

bottom of page